Členské příspěvky

Členské příspěvky člena klubu BBK Blansko 3200,- Kč ročně se platí bezhotovostně ve prospěch účtu 230198649/0300, tento způsob platby preferujeme. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena klubu.

Členské příspěvky je možné uhradit i hotovostní platbou. Ta se platí přímo trenérům jednotlivých družstev, kteří vystaví příjmový doklad.

Členské příspěvky jsou splatné buď celé, nebo ve 2 splátkách. První splátka 1600 Kč (v případě dvou sourozenců platí každý 1500 Kč) je splatná do 31. 1. daného kalendářního roku. Druhá splátka musí proběhnout do 30. 9. daného kalendářního roku.

U nových členů, kteří nejsou v klubu celý rok, se platí poměrná měsíční část (cca 270 Kč) za počet měsíců členství v klubu.

Členský příspěvek lze na základě jednoduché žádosti prominout nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody: omluvené dlouhodobé zranění, omluvená dlouhodobá nemoc, závažná rodinná situace.

O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku.

Splatnost členského příspěvku je možné na základě jednoduché žádosti odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku. Současně upozorňujeme, že příspěvky jsou placeny za členství v klubu a tudíž krátkodobější absence např. (rodinné aktivity, školní výlety, školy v přírodě, ...) nejsou důvodem ke snížení nebo neplacení příspěvků.